Privacy & Rechten

Privacy

Herstel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Herstel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw huisarts en/of uw verwijzer wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek van u . Ook bij het afsluiten van de behandeling ontvangt de huisarts bericht tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

Bij het registreren van de patientgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kunt u dit kenbaar maken. Consequentie hiervan kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten niet zal vergoeden. Hetgeen de psychiater uit hoofde van zijn functie te weten komt valt onder het medische beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en dan bij voorkeur schriftelijk.

Om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen kan ik desgewenst onze mails beveiligt via Zivver versturen.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medische dossier en u kunt hiervan een afschrift vragen. Voor de verdere rechten en plichten wordt verwezen naar de WGBO.